Līvāni – “Atslēga Latgales vārtos” – jeb novads, kur Vidzeme un Sēlija satiekas ar Latgali. Līvāni ir piedzīvojuši gan uzplaukumu, gan pagrimumu. Tie dēvēti gan par Latgales rūpniecības centru, gan par pilsētu, kur valda vislielākais bezdarbs. Līvāni ir viena no tām pilsētām, kura Latvijas atjaunotās neatkarības gados ir visvairāk cietusi no bezdarba un infrastruktūras sabrukuma.

Trīs pašvaldības – Līvānu pilsētas dome, Rožupes pagasta padome un Turku pagasta padome 1999.gada 31.maijā pieņēma lēmumus par apvienošanos un Līvānu novada izveidošanu ar administratīvo centru Līvānu pilsētā.

Jau pirms lēmuma pieņemšanas par apvienošanos pašvaldības saistīja ilgstoša sadarbība. Sadarbības pamatā bija vēlme racionāli izmantot resursus un sekmēt ne tikai katras pašvaldības, bet arī tuvākās apkārtnes attīstību, nostiprināt pašvaldību ekonomisko un administratīvo patstāvību. Pašvaldību sadarbību ir veicinājušas kopīgas intereses, kopīgas infrastruktūras izveide un pakalpojumu izmantošana.

  • 1999.gada 21.decembrī, apvienojoties Līvānu pilsētas domei, Rožupes pagasta padomei un Turku pagasta padomei, tiek izveidots Līvānu novads;
  • 2009.gada 1.jūlijā Latvijā tika pabeigta Administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā Līvānu novadam pievienojās arī Sutru, Rudzātu un Jersikas pagasti;
  • Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagasta pārvaldes turpina darboties kā administratīvas struktūrvienības, tām tiek saglabāta budžeta daļa atbilstoši administratīvās teritorijas pārvaldīšanai nepieciešamajiem līdzekļiem, taču rīkoties ar šo naudu kā juridiskas personas pagastu pārvaldes vairs nevar. Pašvaldības budžets ir vienots. Pagastu pārvaldes labāk pārzina situāciju savos pagastos un skata jautājumus, kas saistīti ar attiecīgo lauku teritoriju.

Galvenie Līvānu novada tautsaimniecības sektori ir rūpniecība, lauksaimniecība un pakalpojumi. Prioritārie uzņēmējdarbības veidi Līvānos ir saistīti ar tradicionālajām ražošanas un pakalpojumu nozarēm: kokapstrāde, kūdras ieguve un pārstrāde, stikla trauku un optisko stikla šķiedru ražošana, būvmateriālu ražošana, lauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrāde, lopbarības un pārtikas ražošana, tirdzniecība, transporta un citi pakalpojumi. Pakalpojumu attīstība pilsētā saistās ar pakalpojumu nodrošināšanu vietējiem iedzīvotājiem un tranzīta autobraucējiem. Galvenais lauku tautsaimniecības sektors ir lauksaimnieciskā ražošana. Novadā attīstās arī netradicionālā lauksaimniecība (paipalu, ķiploku, zemeņu audzēšana u.c.). Strādājošie, galvenokārt, nodarbināti optisko šķiedru, būvmateriālu un pārtikas ražošanā, tirdzniecībā un izglītības sfērā, kokapstrādē un kūdras ieguvē u.c.

Līvānu novada izaugsmes pamats ir tautsaimniecības attīstība. Novada attīstība balstās uz vēsturiskām tradīcijām un rūpniecisko pieredzi, inovācijām, kvalificētiem speciālistiem un ekonomiskās struktūras daudzveidību. Ekonomiskā stabilitāte nākotnē ir atkarīga no mūsdienīgas un daudzveidīgas nozaru struktūras un spējas uzturēt intensīvas tirdzniecības attiecības.