Līvānu novada integrētas attīstības programma 2019.-2025.gadam

Līvānu novada dome

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316,
tālr. : 65307250,
fakss: 65307255,
e-pasts: dome@livani.lv ,
mājas lapa: www.livani.lv

Līvānu novada domes priekšsēdētājs – Andris Vaivods

Līvānu novada domes izpilddirektors – Uldis Skreivers

Seko līdzi Facebook.com!

Līvānu novada pašvaldība sāka darboties no 2000.gada 3.janvāra, apvienojoties Līvānu pilsētai, Turku pagastam un Rožupes pagastam.

Līvānu novada pašvaldība sāka darboties no 2000.gada 3.janvāra, apvienojoties Līvānu pilsētai, Turku pagastam un Rožupes pagastam. Līvānu novada pašvaldība ir novada pārvalde, kas likumā “Par pašvaldībām”, citos normatīvajos aktos un Līvānu novada pašvaldības Nolikumā noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldībai noteikto funkciju, doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Līvānu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Līvānu novada iedzīvotāju intereses domē pārstāv 15 deputāti, kurus ievēl uz 4 gadiem.

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, Līvānu novada dome izveidojusi šādas pastāvīgās komitejas:
Finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā;
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
Tautsaimniecības komiteju 8 locekļu sastāvā.

Pašvaldības autonomo funkciju īsteno pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.
Atsevišķu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai darbojas Līvānu novada domes komisijas.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos