Ir pieņēmums, ka Sutrus dibinājuši Napoleona armijas itāliešu karagūstekņi un dezertieri (arī Itālijā ir Sutri), jo dažus gadus pēc Napoleona karagājiena uz Krieviju (1812.-1813.g.) radās divi Sutru ciemi.
1820.gadā tagadējos Sutros bija 7 sētas ar 61 iedzīvotāju.

Sutru pagasta teritorija izveidojusies pēc 2.pasaules kara, tā aizņem bijušo Vārkavas pagasta Ziemeļu daļu. 1945.gadā Vārkavas pagastā izveidoja vairākus ciemus, arī Rauniešu ciemu, bet pagastu 1949.gadā likvidēja.

Padomju laikā Raunieši bija ciema un kolhoza „Nākotne” centrs.

1975.gadā Rauniešu ciemam pievienoja daļu Sondoru ciema, 1977.gadā – daļu Rožupes ciema teritorijas.

1990.gadā Rauniešu ciema teritorijā nodibināts Rauniešu pagasts, kas 1991.gadā pārdēvēts par Sutru pagastu un administratīvais centrs no Rauniešiem pārcelts uz Sutriem. Rauniešus līdz 20.gs. 30.gadiem sauca par Reutovu, mūsdienās Raunieši ir atguvuši seno nosaukumu – Reutova. Domājams, ka Reutovu par Rauniešiem pārdēvējuši kādreizējā muižas īpašnieka J. Rinkina pēcteči, jo Rinkins bija dzimis Raunā.

2009.gada 1.jūlijā Latvijā tika pabeigta Administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā Līvānu novadam pievienojās arī Sutru pagasts.

Sutru pagasts ir viena no Līvānu novada administratīvajām teritorijām tā dienvidaustrumos Feimankas upes krastos. Robežojas ar sava novada Rožupes pagastu, Preiļu novada Saunas un Preiļu pagastiem un Vārkavas un Upmalas pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir Sutri (pagasta centrs), Lipuški, Tiltova, Reutova (Raunieši).

Pagastam ir ģeogrāfiski izdevīga atrašanās vieta: līdz Līvāniem – 24 km, Preiļiem – 12 km, pagasta centrs Sutri atrodas 0.2 km attālumā no valsts 1.šķiras autoceļa P63 Līvāni -Preiļi, laba sabiedriskā transporta satiksme ar Preiļiem, Līvāniem, Rīgu.

Sutru pagasta pārvaldes ēka
Sutru pagasta pārvaldes ēka.

Sutru pagasta pārvalde turpina darboties kā administratīva struktūrvienība, tai tiek saglabāta budžeta daļa atbilstoši administratīvās teritorijas pārvaldīšanai nepieciešamajiem līdzekļiem, taču rīkoties ar šo naudu kā juridiska persona pagastu pārvalde vairs nevar. Pašvaldības budžets ir vienots.

Pagasta administratīvais centrs ir Sutri.
Teritorija – 7798,3 ha.

Sutru pagasta ciemi.

Pagasta teritoriju šķērso autoceļš Līvāni – Preiļi.

Dabas objekti

Upes. Cauri pagastam tek Feimanka.

Purvi. Sutru pagasta teritorijā atrodas divi purvi – Laipu un Velna.

Arheoloģijas un kultūras pieminekļi: zemnieku sēta “Šultes”, celta 1873.gadā. Znotiņu Dievmātes Romas katoļu baznīca (baznīcā atrodas valsts nozīmes mākslas priekšmeti: 19.gs. sākumā darināts sudraba Ciborija kauss, 19.gs. darināts koka krucifikss).

Znotiņu Dievmātes Romas katoļu baznīca
Znotiņu Dievmātes Romas katoļu baznīca

Izglītība

2018.gada 30.maijā, sakarā ar skolu tīkla optimizāciju, Līvānu novada dome pieņēma lēmumu slēgt Sutru pamatskolu.

Kultūra

Pagastā ir – Sutru bibliotēka; – kultūras nams; – vairāki pašdarbības kolektīvi.

Uzņēmējdarbība

Galvenais uzņēmējdarbības veids Sutru pagastā ir lauksaimnieciskā ražošana (lopkopība, graudaugu, dārzeņu audzēšana u.c.) un kokapstrāde. Sutru pagastā ir vairākas bioloģiskās zemnieku saimniecības.

Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos