Kultūras mantojuma lielākā un vistiešāk uztveramā daļa ir kultūras pieminekļi – kultūrvēsturiskās ainavas un atsevišķas teritorijas, pilsētu vēsturiskie centri (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī ēku grupas, atsevišķas ēkas un būves, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība.

Daļa Līvānu pilsētā esošo arhitektūras pieminekļu ir iekļauti valsts nozīmes arhitektūras un mākslas pieminekļu sarakstā, daļai ir piešķirts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. Ir ēkas, kuras nav arhitektūras pieminekļi, bet kurām ir kultūrvēsturiska nozīme, kurās ir dzīvojuši un strādājuši Līvānu pilsētā ievērojami cilvēki, personības, kas ir veidojušas Līvānu sabiedrisko dzīvi.